REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

przez Sprzedającego pod adresem www……………pl/com/eu.

Sprzedającym jest spółka ……. z siedzibą w …………………………………………….wpisaną przez Sąd Rejonowy

………………, ………… Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców

pod numerem KRS ………………… Spółka posiada kapitał własny w wysokości ………… PLN w całości

Zarejestrowani pod numerem NIP:………….., Regon:…………….zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Sprzedającym jest …… dostępny pod adresem …… , prowadzący działalność na podstawie

jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności

Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: ………….., Regon: …………….. zwany także zamiennie

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): …………………. koszt połączenia za

minutę …………………. zł brutto.

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: ………………………..

niniejszyregulamin.WzakresieusługświadczonychdrogąelektronicznąRegulamin jest regulaminem, o

którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z

2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w

celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu

Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza

Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks

cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem

www……………………, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość

Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także

wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest

zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji

3. Sklep internetowy …………. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie …………. są fabrycznie nowe, oryginalnie

zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien

dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci

Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

a. przeglądarka internetowa [nazwa] w wersji […] lub nowszej z włączoną

obsługą niezbędnych aplikacji […]

b. minimalna rozdzielczość ekranu […x…] pikseli.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ………… są cenami brutto

podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na

dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówieniejestskuteczne,jeśliKlientprawidłowowypełniformularzzamówieniaiprawidłowo

poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z

Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu

fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą

elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów

rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z

załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i

przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia

20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania

oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku

z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich

poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać zopcji zapamiętania jego danych przez system w celu

ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło,

niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail.

Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i

Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną

odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na

rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub

momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany

telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo

wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za

pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego

towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na

stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za

pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do

czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku

bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (nazwa systemu) lub przelewem na konto

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10dni (podstawa

prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy

świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

nie zawartą.To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była

konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony

towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego,

za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań

audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu

przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub

wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach

określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega

szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą

na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu.

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez

gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane

punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach

gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient

może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz

z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: ….

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W

przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni

reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu

zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo

wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.

(Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed

upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym

fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku ztym

internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych

towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym

zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Dane są przekazywane dobrowolnie.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu

błędów we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż

zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego

korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez

wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@………………pl

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia

Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy

następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy

Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w

systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za

pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu

Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji

warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie

internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje

uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą

realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają

przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze

zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z

wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd

właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964

r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: